Missie

QANU draagt bij aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland door in opdracht van universiteiten en andere instellingen beoordelingen door peers van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma’s te organiseren en te coördineren en andere werkzaamheden op het gebied van de kwaliteitszorg uit te voeren. QANU zet haar expertise en ervaring ook in in Europese en internationale projecten en samenwerkingsverbanden binnen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en in andere sectoren dan het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

 

Nadere uitwerking van de missie

QANU voert in opdracht van universiteiten in Nederland werkzaamheden uit op het gebied van de externe kwaliteitszorg in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek: QANU organiseert en coördineert beoordelingen van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma’s op basis van formele kaders die zijn vastgesteld door daartoe bevoegde instanties. QANU levert door haar werkzaamheden een bijdrage aan het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland en daarbuiten en heeft, op basis van haar ervaring en expertise, een eigen rol en een eigen positie binnen het stelsel van externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Nederland.

QANU werkt met commissies van peers, vakgenoten die bij uitstek in staat zijn om een inhoudelijk oordeel over een opleiding of een onderzoeksprogramma te geven. QANU vindt zowel de verantwoordings‑ als de verbeterfunctie van het stelsel van externe kwaliteitszorg van belang en levert inhoudelijk gemotiveerde oordelen om opleidingen en onderzoekinstituten in staat te stellen om verdere verbeteringen door te voeren. Omdat QANU bij voorkeur clusters van opleidingen of onderzoeksprogramma’s beoordeelt, bieden de beoordelingen van QANU in veel gevallen de mogelijkheid om een opleiding of een onderzoeksprogramma binnen een groter geheel te plaatsen en om voorbeelden van best practice te benoemen. QANU is een onafhankelijke organisatie die voldoet aan de eisen met betrekking tot onafhankelijkheid en integriteit, zowel op landelijk als op Europees en internationaal niveau.

QANU beschikt over kennis, ervaring en expertise die niet alleen nuttig en relevant is voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland. QANU streeft ernaar haar expertise en ervaring ook in te zetten in Europese en internationale projecten en samenwerkingsverbanden op het terrein van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en in andere sectoren dan het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

QANU is full member van ENQA, de European Association for Quality Assurance in Higher Education. QANU is opgenomen in EQAR, het European Quality Assurance Register for Higher Education.